Splošni pogoji uporabe sistema eKumbe
za upravitelje-skrbnike

A. UVODNE DOLOČBE
1. člen

(1) Ti splošni pogoji se nanašajo na uporabo spletnega kataloga eKumba in skupaj s Kratkim vodnikom za upravljanje zbirke eKumba opredeljujejo pravice in dolžnosti uporabnikov-upraviteljev.

(2) Katalog je last UL AGRFT (v nadaljevanju lastnik). Lastnik v celoti razpolaga z informacijskim sistemom eKumba in daje uporabnikom na voljo napredni dostop (licenco za uporabo ter obdelavo podatkov) pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih uporabe, skladno z navodili za uporabo sistema ter morebitnimi dogovori, sklenjenimi z uporabniki sistema. Splošni pogoji veljajo za vse uporabnike-upravitelje, ki na kakršenkoli način uporabljajo ta informacijski sistem.

(3) Uporabniki-upravitelji se zavezujejo sistem uporabljati izključno za namen, za katerega je bil vzpostavljen, ter zgolj na način, ki je predviden. Kakršenkoli poskus ali raba sistema v nasprotju s splošnimi pogoji uporabe oziroma poskus ali zloraba sistema ima lahko za posledico izključitev uporabnika-upravitelja iz sistema oziroma prepoved uporabe sistema. Tovrsten poskus ali zloraba s strani uporabnika-upravitelja ali tretje osebe se lahko obravnava tudi kot kaznivo dejanje.

(4) Informacijski sistem in vsi njegovi integralni deli so avtorsko delo, zaščiteno z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in mednarodnimi dogovori o avtorskih pravicah kot tudi s predpisi s področja varovanja intelektualne lastnine. Informacijski sistem ali njegov del se ne sme uporabljati mimo določb teh splošnih pogojev uporabe. Uporaba informacijskega sistema mimo teh splošnih pogojev uporabe pomeni kršitev avtorskih pravic in kot taka povzroči kršiteljevo odgovornost v skladu z veljavnimi predpisi.

DOMNEVA POZNAVANJA SPLOŠNIH POGOJEV

2. člen

(1) Ti splošni pogoji so javno objavljeni na spletnih straneh informacijskega sistema eKumba (področje Pogoji uporabe). Poleg tega se bo na njih izrecno ali posredno z navedbo uporabe sistema sklicevala vsaka prijava za vpis, prijava za vpis spremembe podatkov ter ostale storitve sistema. Zato se šteje, da so uporabniku-upravitelju, ki uporablja ta sistem, pred identifikacijo v sistem ti splošni pogoji znani in da jih v celoti sprejema.

ZAVEZANOST K IZJAVLJENIM PODATKOM IN UPORABA PRAVA
3. člen

(1) Komunikacije med strankami v sistemu potekajo elektronsko, izven sistema pa preko telefona ali osebno in imajo z vidika veljavne zakonodaje enako veljavo kot bi bile izvedene v pisni obliki. Vsak podatek, povezan z registracijskim postopkom in poslan v informacijski sistem (pri čemer je nedvoumno, kdo je pošiljatelj) šteje, kot da je lastnoročno podpisan s strani pošiljatelja.

(2) Vsak uporabnik-upravitelj lahko kadarkoli dostopa do podatkov, ki jih je vnesel v sistem. Popravki in spremembe podatkov so mogoči samo pod pogoji iz teh splošnih pogojev.

B. POMEN IZRAZOV

4. člen

(1) Posamezni izrazi v splošnih pogojih uporabe kataloga eKumba in v informacijskem sistemu eKumba imajo naslednji pomen:

1. informacijski sistem e-Kumba je slovenski gledališki in filmski katalog UL AGRFT. Preko spletnega naslova kumba.agrft.uni-lj.si je dostopen vsem državljanom in državljankam Republike Slovenije.

2. uporabnik-upravitelj je vsaka stranka, ki vstopa prek prijave in deluje v informacijskem sistemu kataloga eKumba;

3. skrbnik informacijskega sistema je oseba, ki skrbi za nemoteno delovanje sistema in dodeljuje pravice uporabnikom;

4. stranke sistema so uporabniki, skrbnik informacijskega sistema ter druge osebe, ki vstopajo in komunicirajo z informacijskim sistemom eKumba.

C. NAČIN UPORABE INFORMACIJSKEGA SISTEMA EKUMBA

VSTOP V SISTEM IN IZHOD IZ SISTEMA

5. člen

(1) Vsak uporabnik-upravitelj se v storitveni del sistema identificira z uporabniškim imenom in geslom, ki ju je prejel ob odobritvi Zahtevka za pridobitev uporabniškega imena in gesla za dostop do upraviteljskih funkcij sistema eKumba, ki je priloga k temu pravilniku. Uporabniško ime in geslo enolično določata uporabnika. Šteje se, da je uporabnik-upravitelj, ki se identificira z ustreznim geslom, oseba, za katero se izdaja, ter da so navedeni podatki popolni in točni. Kršitev te določbe se sankcionira v skladu z 2. odstavkom 6. člena.

(2) Vsak uporabnik-upravitelj mora skrbno hraniti identifikacijske elemente in jih ne sme posredovati tretjim osebam v uporabo ali na vpogled, pri čemer nosi odgovornost za vsako škodo, ki je bodisi posredno ali neposredno povzročena zato, ker so tretje nepooblaščene osebe uporabile uporabnikov dostop do teh spletnih strani. V primeru suma razkritja identifikacijskih elementov mora uporabnik-upravitelj spremeniti svoje geslo ter o tem, če meni, da je zaradi razkritja nastala kakšna škoda, obvestiti skrbnika informacijskega sistema.

(3) V primeru, da uporabnik-skrbnik pozabi geslo, mora na naslov tajnik@agrft.uni-lj.si poslati elektronsko sporočilo s svojimi podatki (ime, priimek, uporabniško ime) ter zahtevati spremembo gesla - v sistemu se geslo izbriše in nadomesti z novim, predlaganim geslom s strani uporabnika-skrbnika.

(4) Uporabnik-upravitelj zaključi uporabo sistema z zaprtjem brskalnika in vseh njegovih podoken.

D. UPORABA SISTEMA S STRANI UPORABNIKA-UPRAVITELJA

6. člen

(1) Z vstopom na spletne strani urejanja informacijskega sistema eKumba se uporabnik-upravitelj obvezuje da bo te spletne strani uporabljal na zakonit način. Uporabnik-upravitelj ne sme:

(2) Zaradi kršenja teh pogojev in pravil uporabe ali katerega drugega nezakonitega ali do tretjih oseb škodljivega ravnanja lahko UL AGRFT oz. skrbnik sistema po svoji lastni presoji odpove ali začasno prepreči dostop in uporabo teh spletnih strani posameznemu uporabniku-upravitelju brez predhodnega opozorila. V primeru odpovedi uporabnik-upravitelj ne bo več imel pooblastila za dostop do območja upraviteljskih spletnih strani za prijavljene uporabnike. UL AGRFT bo uporabila vsa potrebna sredstva oziroma ukrepe za izvedbo te odpovedi.

E. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

7. člen

(1) Osebne podatke posredovane pri vpisu ali pozneje lahko uporabnik kadarkoli preveri, naknadno spremeni ali izbriše v skladu z postopkom opisanim v Kratkem vodniku za upravljanje zbirke eKumba.

F. VIŠJA SILA
8. člen

(1) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje strank in ki jih uporabniki ali skrbniki niso mogli predvideti ter kakorkoli vplivajo na delovanje informacijskega sistema eKumba.

(2) Skrbnik sistema v primeru višje sile, takoj ko je to mogoče, na elektronski način ali drugače obvesti vse uporabnike. V primeru kakršnegakoli vpliva višje sile na podane podatke, se ti štejejo kot nepodani.

(3) Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti ali povzročitev škode iz razlogov višje sile.

G. NEDELOVANJE SISTEMA ALI POSAMEZNIH FUNKCIJ SISTEMA
9. člen

(1) Lastnik sistema preko skrbnika skrbi za to, da bo sistem deloval nemoteno. Ker gre za kompleksen informacijski sistem ni mogoče v celoti izključiti možnosti napak v delovanju sistema, tako v strojni kot tudi v programski opremi. V primeru izpada sistema bo skrbnik informacijskega sistema v najkrajšem možnem času poskrbel za vzpostavitev normalnega delujočega stanja sistema.

(2) Lastnik sistema oz. lastnik in skrbnik ne prevzemata odgovornosti za posredno škodo (vključno s poslovno škodo, izgubo dobička, prekinitvijo poslovanja, izgubo podatkov) nastalo z ali iz uporabe informacijskega sistema.

(3) Skrbnik informacijskega sistema vzdržuje sistem. Zaradi odprave napak in vzdrževanja sistema je ta lahko podvržen občasnim načrtovanim prekinitvam delovanja, ki bodo praviloma izvedene v času, ko se storitve informacijskega sistema ne bodo izvajale ali pa se bodo izvajale v manjšem obsegu (praviloma ob nedelovnikih ter v nočnem času). Uporabniki-upravitelji bodo o načrtovanih prekinitvah delovanja praviloma obveščeni vsaj en dan pred prekinitvijo, v izjemnih primerih ali primerih višje sile pa takoj, ko bo to mogoče.

H. KONČNE DOLOČBE

10. člen

(1) Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletnih straneh. Vsakokratna sprememba splošnih pogojev začne veljati 8 dni po njihovi objavi.

(2) Lastnik sistema, upravitelj in uredniki eKumbe ne preverjajo vnesenih podatkov (razen tistih, ki jih sistem avtomatično preverja) - sistem je avtomatiziran, zato v nobenem primeru nimajo vpliv na ravnanja posameznih uporabnikov-upraviteljev sistema, niti ne odgovarjajo za podatke, ki jih vnese posamezen uporabnik-upravitelj.

(3) Uporabniki sistema bodo skušali vse morebitne spore in nejasnosti v zvezi z uporabo tega sistema rešiti sporazumno. V kolikor sporazum med strankami ne bi bil mogoč, o sporih iz naslova uporabe sistema odloča stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

V Ljubljani, 10. 04. 2007

red. prof. Aleš Valič
dekan UL AGRFT